ลงทะเบียนและชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมงาน     ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียน ชำระเงิน และส่งผลงาน สำหรับผู้นำเสนอ
บทคัดย่อ (การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์)
บทความฉบับเต็ม (การนำเสนอรูปแบบบรรยาย)

(สิทธิพิเศษราคา Early bird ได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566)     
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2566  
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ    ภายใน 20 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข      30 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
(การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย)     
5 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 28 มิถุนายน 2566

 

ประกาศ: แจ้งข้อกำหนดในการนำเสนอผลงาน


ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

.

1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที การซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที

2. ระหว่างการนำเสนอ จะมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแจ้งเตือนเวลา หากครบเวลา 15 นาทีให้ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอและเตรียมตอบคำถาม

3. ขอให้ผู้นำเสนอทุกท่านจัดเตรียมไฟล์ มาด้วยตนเอง (PDF หรือ PowerPoint) 

4. ผู้นำเสนอผลงานจะต้องลงทะเบียนหน้าห้องนำเสนอผลงานและนำไฟล์ที่จะนำเสนอมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมที่ท่าน จะนำเสนอ

ตั้งแต่เวลา 12:30-12.45 น.  ก่อนการนำเสนอผลงานเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอไม่นำไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอผลงานแก่ผู้นำเสนอผลงาน

.

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-941213