ระดับชาติ

   
  ผู้เข้าร่วม ผู้นำเสนอ
Early Bird
ภายใน 14 มีนาคม 2566
ผู้นำเสนอ
Regular
ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566
1. บุคคลทั่วไป 800 บาท 2500 บาท 2800 บาท

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
และ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่เสียค่าลงทะเบียน 1500 บาท 1800 บาท

3. นักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่เสียค่าลงทะเบียน 1200 บาท 1500 บาท