Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London
info@email.com
00 (123) 456 78 90

Follow Us

 

หัวข้อหลัก "การวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน"

ลักษณะผลงานที่นำเสนอ

1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

3. ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ภายใต้  “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน” ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้    
        1) การบริหารการศึกษา 
        2) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
        3) การวัด การประเมินผล การวิจัย และสถิติทางการศึกษา
        4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
        5) จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
        6) การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
        7) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
        8) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รายละเอียดการนำเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยายในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน หรือ Educational Innovation for Sustainability in the Age of Disruption” ผู้นำเสนอต้องจัดทำผลงานตามรูปแบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รายละเอียดการจัดเตรียมนำเสนอแบบบรรยาย มีดังนี้

 

วิธีการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

การนำเสนอรูปแบบบรรยาย โปรดทำตามรายละเอียดด้านล่าง:
          1) ดาวน์โหลด Template บทความวิจัยได้ที่นี่
(>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template)

          2) จัดทำบทความวิจัยฉบับเต็มโดยใช้ Template ที่ผู้จัดเตรียมให้ และนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น

          3) กรอกข้อมูล ชำระเงิน และส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

          4) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิตามอีเมลที่ผู้สมัครลงทะเบียน โดยผู้จัดงานจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่อีเมล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดบทความพร้อมข้อเสนอแนะได้ในระบบ

          5) ปรับแก้บทความและส่งบทความฉบับแก้ไขในระบบ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

          6) ติดตามรายชื่อ ลำดับการนำเสนอ และกลุ่มการนำเสนอ ที่เว็บไซต์ https://anice.edu.cmu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566

          7) นำเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral) ตามกลุ่มของบทความในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บทความละ 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที

รูปแบบบทความ

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

          1) ดาวน์โหลด Template บทความได้ที่นี่ (>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template)

          2) การตั้งค่าหน้ากระดาษ รายละเอียดดังนี้
               กระดาษ:     ขนาดกระดาษ A4 ความยาวของบทความ: ไม่เกิน 15 หน้า รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง
               ระยะขอบ:   ขอบบน ขอบซ้าย และขอบขวา 2.54 ซม. ขอบล่าง 1.5 ซม.
               การย่อหน้า: ย่อหน้า 1 tab (1.25 ซม.) จัดข้อความกระจายชิดขอบ
               ** Template ที่จัดเตรียมให้มีการตั้งค่าให้เรียบร้อย ผู้เขียนสามารถแก้ไขใน Template ได้ โดยเปลี่ยนเพียงแค่เนื้อความ

          3) ส่งบทความในรูปแบบ pdf และขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการ ก่อนอัปโหลดไฟล์ลงในระบบ

          4) กรณีผู้ส่งบทความเป็นนักศึกษา และส่งบทความเพื่อประกอบการจบการศึกษากรุณาทบทวนชื่อบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ผู้เขียนบทความ รวมทั้งต้นสังกัดให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำไปยื่นเรื่องจบการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามที่สถาบันการศึกษาตั้งเงื่อนไขไว้

เงื่อนไขการเผยแพร่บทความ

1. ผลงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

2. ผลงานที่มีคุณภาพดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3. ผลงานที่มีคุณภาพดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ตีพิมพ์ในวารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methosology: JRM) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI