กำหนดการจัดงาน 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

           08.00 - 08.30 น.               

 ลงทะเบียน

           08.30 - 09.20 น. 

 พิธีเปิด

           09.20 - 10.40 น.  

 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ

           10.40 - 11.00 น.  

 พัก

           11.00 - 12.00 น.  

 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ

           12.00 - 13.00 น. 

 พักรับประทานอาหาร

           13.00 - 16.30 น.     

 การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ
 การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

---------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 กำหนดการนำเสนอผลงาน 

>>>>>ประกาศห้องการนำเสนอและลำดับการนำเสนอผลงาน CLICK<<<<<

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

 การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

           12.00 - 13.00 น. 

 รับประทานอาหารกลางวัน

           13.00 - 14.30 น.

 การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 ช่วงที่ 1

           14.30 - 14.50 น.

 พักเบรก

           14.50 - 16.30 น.

 การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 ช่วงที่ 2

 การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

           12.00 - 13.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน

           13.00 - 16.30 น.

 การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

1. หน่วยบริหารงานวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 053-941213
2. หน่วยวิเทศสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ 053-944274
3. อีเมล anice-edu@cmu.ac.th
4. https://www.facebook.com/ANICECMU2023