Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London
info@email.com
00 (123) 456 78 90

Follow Us

 

หัวข้อหลัก "การวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน"

ลักษณะผลงานที่นำเสนอ

1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

3. ขอบข่ายของผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ภายใต้  “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน” ในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้    
        1) การบริหารการศึกษา 
        2) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
        3) การวัด การประเมินผล การวิจัย และสถิติทางการศึกษา
        4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
        5) จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
        6) การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
        7) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
        8) การศึกษาพหุวัฒนธรรม
        9) การศึกษาเพื่อการพัฒนา
        10) การศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่น
        11) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รายละเอียดการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน หรือ Educational Innovation for Sustainability in the Age of Disruption” ผู้นำเสนอต้องจัดทำผลงานตามรูปแบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รายละเอียดการจัดเตรียมนำเสนอแบบโปสเตอร์ มีดังนี้


วิธีการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ โปรดทำตามรายละเอียดด้านล่าง:
          1) ดาวน์โหลด Template บทคัดย่อสำหรับโปสเตอร์ได้ที่นี่
(>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template)

          2) จัดทำบทคัดย่อโดยใช้ Template ที่ผู้จัดเตรียมให้ และนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด

          3) กรอกข้อมูล ชำระเงิน และส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อพร้อมข้อเสนอแนะได้ในระบบ (กรณีที่ต้องแก้ไข)

          4) ติดตามผลการพิจารณาบทคัดย่อจากผู้ทรงคุณวุฒิตามอีเมลที่ผู้สมัครลงทะเบียน โดยผู้จัดงานจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่อีเมล์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อพร้อมข้อเสนอแนะได้ในระบบ(กรณีที่ต้องแก้ไข) 

          5) จัดทำโปสเตอร์โดยใช้ Template ที่ผู้จัดเตรียมให้ (>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template) และนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น

          6) นำโปสเตอร์ติดบนบอร์ดนำเสนอตามรายชื่อ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น.

          7) ผู้นำเสนอมีเวลานำเสนอผลงาน ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผลงานละ 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที

 

รูปแบบโปสเตอร์

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

          1) พิมพ์โปสเตอร์ในรูปแบบแนวตั้ง ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร และความสูง 100 เซนติเมตร โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบสีเท่านั้น (*ผู้นำเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และติดตั้งโปสเตอร์ด้วยตนเอง)

          2) จัดทำโปสเตอร์ตามรายละเอียดและจัดวางในตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้นข้อกำหนดเพิ่มเติม
              - ไม่จำกัดขนาดและรูปแบบตัวอักษร ขนาดรูปภาพ การเว้นระยะขอบ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้นำเสนอ

              - การกำหนดตัวเข้ม ตัวบาง และตัวเอียง ให้เป็นไปตามภาพรูปแบบตัวอย่างดังแนบด้านล่าง

          3. สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ได้ที่นี่
                    >> แบบ JPG 
                    >> แบบ Photoshop